W Dz.U. z 11 sierpnia 2022 r. pod poz. 1692 opublikowano Ustawę z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Z ustawy wynika m.in., że dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Paliwa stałe w tym przypadku to węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Natomiast przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. Dodatek węglowy mogą otrzymać także cudzoziemcy wymienieni w art. 2 ust. 7 ustawy.

Zgodnie z ustawą:

  • dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 zł;
  • wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się do 30 listopada 2022 r. (wnioski złożone po tym dniu pozostawia się bez rozpoznania);
  • dodatek węglowy wypłaca się w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę;
  • wniosek składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek, na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej; w przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zweryfikuje wniosek, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

O ile samo przyznanie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji, to wymaga jej odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku.

Co istotne, dodatek węglowy:

  • przedmiotowo zwolniono od podatku dochodowego od osób fizycznych;
  • nie podlega zajęciu w ramach postępowania egzekucyjnego (sądowego oraz administracyjnego);
  • nie będzie wliczany do dochodu mającego wpływ na prawo do świadczeń z pomocy społecznej.

Ustawa obowiązuje od 12 sierpnia 2022 r.