W Dz.U. z 12 sierpnia 2022 r. pod poz. 1700 opublikowano Ustawę z 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

Jak wynika z preambuły do ustawy, powstała ona w dążeniu do wzmacniania świadomości odpowiedzialności za własne czyny, przeciwdziałania demoralizacji nieletnich i dopuszczaniu się przez nich czynów karalnych oraz stwarzania warunków powrotu do normalnego życia nieletnim, którzy popadli w konflikt z prawem lub z zasadami współżycia społecznego.

Przepisy ustawy stosuje się w zakresie:

  • postępowania w sprawach o demoralizację — wobec osób, które ukończyły 10 lat i nie są pełnoletnie;
  • postępowania w sprawach o czyny karalne — wobec osób, które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu 13 lat, ale przed ukończeniem 17 lat;
  • wykonywania środków wychowawczych, środka leczniczego lub środka poprawczego — wobec osób, względem których środki te zostały orzeczone, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez te osoby 21 lat, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Z ustawy wynika m.in., że wobec nieletniego można zastosować środki wychowawcze, środek leczniczy oraz środek poprawczy. Wobec nieletniego kara może być orzeczona tylko w przypadkach określonych w ustawie, jeżeli inne środki nie są w stanie zapewnić resocjalizacji nieletniego.

Ustawa reguluje też m.in. zasady funkcjonowania okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

W konsekwencji zmianę wprowadzono do Ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, której art. 26 ust. 1 w nowym brzmieniu stanowi, że w celu zapewnienia obsługi bibliotecznej specjalnych grup użytkowników prowadzone są biblioteki w podmiotach leczniczych, w domach pomocy społecznej, w zakładach karnych, a także właśnie w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, a także w jednostkach organizacyjnych podległych MON i ministrowi spraw wewnętrznych.

Ustawa, w większości przepisów, obowiązuje od 1 września 2022 r.