W Dz.U. z 14 listopada 2022 r. pod poz. 2302 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 25 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Zmiany wprowadzono do Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, a najważniejsza z nich dotyczy wysokości diety w czasie podróży krajowej przeznaczonej na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia, którą podwyższono do 45 zł za dobę podróży. Poprzednio było to 38 zł.

Zmiana w tym zakresie wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r., w związku z czym nowelizacja wskazuje, że w przypadku podróży służbowej na obszarze kraju, rozpoczętej i niezakończonej przed 1 stycznia 2023 r., należności z tytułu podróży służbowej ustala się za czas podróży przypadający:

  • przed 1 stycznia 2023 r. — w wysokości 38 zł,
  • od 1 stycznia 2023 r. — w wysokości 45 zł.

Zmiany dotyczą też wzrostu wysokości należności, czyli diety i limitu za nocleg, z tytułu zagranicznych podróży służbowych i obowiązują od 29 listopada 2022 r. Wysokość tych należności określa załącznik do rozporządzenia, a zmiany dotyczą m.in.: Austrii, Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Niderlandów, Litwy, Niemiec, Norwegii, Słowacji, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoch itd.

W związku z tym z nowelizacji wynika, że w przypadku zagranicznej podróży służbowej, rozpoczętej i niezakończonej przed 29 listopada 2022 r., należności z tytułu podróży służbowej ustala się za czas podróży przypadający:

  • przed 29 listopada 2022 r. — na podstawie przepisów rozporządzenia w brzmieniu sprzed zmiany;
  • od 29 listopada 2022 r. — na podstawie zmienionych przepisów rozporządzenia.