W Dz.U. z 31 października 2022 r. pod poz. 2226 opublikowano Rozporządzenie MSWiA z 28 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Zmiany wprowadzono do Rozporządzenia MSWiA z 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi w zakresie treści załącznika określającego wzór wniosku o wspomniane wyżej świadczenie.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 listopada 2022 r.