W Dz.U. z 25 października 2022 r. pod poz. 2180 opublikowano Ustawę z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany wprowadzono m.in. do ustawy:

  • z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop),
  • z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) oraz
  • z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT).

Zmiany wprowadzone do updop i updof dotyczą m.in. cen transferowych i dochodów spółek, ale w updof wprowadzono zmiany istotne dla instytucji kultury jako płatników podatku dochodowego od osób fizycznych:

  • umożliwiono złożenie płatnikom wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2, 4–4b, 5a i 13–16 updof, czyli m.in. z tytułu wygranych w konkursach, świadczeń dla byłych pracowników (emerytów i rencistów) itd. — dodany art. 31d updof obowiązuje od 26 października 2022 r.;
  • płatnicy przy obliczaniu zaliczki nie stosują kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 22 ust. 9 pkt 1–3 (m.in. z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych), jeżeli podatnik złoży płatnikowi na piśmie wniosek o rezygnację z ich stosowania; uchylono przepis, z którego wynikało, że takie oświadczenie trzeba było składać odrębnie dla każdego roku podatkowego — zmieniony art. 41 ust. 11 updof wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.

Zmiany wprowadzone do ustawy o VAT dotyczą m.in. czasowych stawek podatku. Z nowych przepisów art. 146ea–146ej ustawy o VAT wynika m.in., że w 2023 r. podstawowa stawka VAT, w tym dla dostawy nowego środka transportu, wynosi 23%, a stawka obniżona określona w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, a także w przypadku szczególnych procedur w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, w tym dostawy dzieł sztuki, wynosi 8%. Poza tym w 2023 r. stawka:

  • zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników ryczałtowych wynosi 7%;
  • ryczałtu dla usług taksówek osobowych wynosi 4%.

Nowe przepisy ustawy o VAT obowiązują od 30 października 2022 r.

Natomiast nowelizacja, czyli ustawa zmieniająca z 7 października 2022 r., w większości przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.