W Dz.U. z 23 grudnia 2022 r. pod poz. 2750 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 9 grudnia 2022 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (dalej: rozporządzenie).

Rozporządzenie określa wzór statystycznej karty wypadku przy pracy, sposób i terminy jej sporządzania i przekazywania do właściwego urzędu statystycznego. Określono więc wzór statystycznej karty wypadku przy pracy — symbol Z-KW, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Statystyczną kartę sporządza się:

  • na podstawie zatwierdzonego protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, czyli protokołu powypadkowego, albo na podstawie karty wypadku, w których stwierdzono, że wypadek jest wypadkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy;
  • według objaśnień, klasyfikacji i oznaczeń kodowych do wypełnienia tej karty, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Statystyczną kartę, z wyjątkiem uzupełniającej części II, pracodawca sporządza i przekazuje w ciągu 14 dni roboczych od dnia, w którym zatwierdzono protokół powypadkowy lub w którym sporządzono kartę wypadku. Natomiast część II statystycznej karty pracodawca sporządza i przekazuje nie później niż z upływem 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu powypadkowego lub od dnia sporządzenia karty wypadku. Statystyczną kartę przekazuje się w postaci elektronicznej na portal sprawozdawczy GUS. Przy czym pracodawca zatrudniający nie więcej niż 5 pracujących może przekazać oryginał statystycznej karty w formie papierowej do Urzędu Statystycznego w Gdańsku.

Do wypadków przy pracy zgłoszonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, czyli przez 1 stycznia 2023 r., stosuje się przepisy Rozporządzenia MPiPS z 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz.U. z 2009 r. poz. 80 ze zm.).