W Dz.U. z 20 grudnia 2022 r. pod poz. 2687 opublikowano Ustawę z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Ustawa reguluje:

  • cenę maksymalną paliw gazowych oraz stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych stosowane w rozliczeniach z niektórymi odbiorcami paliw gazowych w 2023 r.,
  • zasady i tryb przyznawania i wypłacania rekompensaty z tytułu stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych lub stawek opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych przez podmiot uprawniony,
  • zasady i tryb refundacji kwoty odpowiadającej VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. do odbiorcy paliw gazowych,
  • zasady i tryb wprowadzenia obowiązku przekazywania gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny.

Ustawa, w większości przepisów, obowiązuje od 21 grudnia 2022 r.