W Dz.U. z 21 grudnia 2022 r. pod poz. 2694 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 9 grudnia 2022 r. w sprawie informacji dotyczącej uczestnika pracowniczego programu emerytalnego.

Informację w postaci elektronicznej sporządza się w formacie danych umożliwiającym odczyt danych odbiorcy informacji. Wzór informacji stanowi załącznik do rozporządzenia.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.