W Dz.U. z 9 lutego 2023 r. pod poz. 274 opublikowano Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z 7 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu.

Zmiany wprowadzono do Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z 6 kwietnia 2009 r. w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu. Zgodnie z § 2 pkt 1 tego rozporządzenia w poprzednim brzmieniu, jednostki samorządu terytorialnego mogły otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych, w tym budową kompleksów sportowych w ramach programu „Moje Boisko — Orlik 2012″.

Nowelizacja wykreśla z tego przepisu budowę kompleksów sportowych zwanych orlikami. Wykreślono też obowiązek opiniowania wniosków o przyznanie dotacji z budżetu państwa przez właściwego terytorialnie marszałka województwa.

Do złożonych przed 24 lutego 2023 r. wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych stosuje się przepisy dotychczasowe.

Rozporządzenie obowiązuje od 24 lutego 2023 r.