Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 17 stycznia 2023 r. poz. 127),
 • o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 17 stycznia 2023 r. poz. 129),
 • o kinematografii (Dz.U. z 17 stycznia 2023 r. poz. 130),
 • o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 18 stycznia 2023 r. poz. 140),
 • o dodatku węglowym (Dz.U. z 18 stycznia 2023 r. poz. 141),
 • o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 19 stycznia 2023 r. poz. 146),
 • o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz.U. z 19 stycznia 2023 r. poz. 148),
 • o odwróconym kredycie hipotecznym (Dz.U. z 19 stycznia 2023 r. poz. 152),
 • o Narodowym Centrum Nauki (Dz.U. z 19 stycznia 2023 r. poz. 153),
 • o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz.U. z 20 stycznia 2023 r. poz. 156),
 • o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 20 stycznia 2023 r. poz. 158),
 • o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 20 stycznia 2023 r. poz. 159),
 • o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 20 stycznia 2023 r. poz. 160),
 • o emeryturach pomostowych (Dz.U. z 23 stycznia 2023 r. poz. 164),
 • o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 23 stycznia 2023 r. poz. 165),
 • o fundacjach (Dz.U. z 23 stycznia 2023 r. poz. 166),
 • o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 23 stycznia 2023 r. poz. 168),
 • o dodatku osłonowym (Dz.U. z 23 stycznia 2023 r. poz. 169),
 • o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 23 stycznia 2023 r. poz. 170),
 • o Policji (Dz.U. z 24 stycznia 2023 r. poz. 171),
 • o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 24 stycznia 2023 r. poz. 172),
 • o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 24 stycznia 2023 r. poz. 173),
 • o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 27 stycznia 2023 r. poz. 190),
 • o Karcie Polaka (Dz.U. z 27 stycznia 2023 r. poz. 192),
 • o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 30 stycznia 2023 r. poz. 194),
 • Prawo konsularne (Dz.U. z 30 stycznia 2023 r. poz. 199),
 • o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz.U. z 30 stycznia 2023 r. poz. 200),
 • o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 30 stycznia 2023 r. poz. 201),
 • o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. z 30 stycznia 2023 r. poz. 202),
 • o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 30 stycznia 2023 r. poz. 204),
 • o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 31 stycznia 2023 r. poz. 208),
 • Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2 lutego 2023 r. poz. 217),
 • Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2 lutego 2023 r. poz. 221),
 • o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2 lutego 2023 r. poz. 225),
 • o grach hazardowych (Dz.U. z 2 lutego 2023 r. poz. 227),
 • o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 6 lutego 2023 r. poz. 241),
 • Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 8 lutego 2023 r. poz. 259),
 • o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz.U. z 9 lutego 2023 r. poz. 265),
 • o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 9 lutego 2023 r. poz. 269),
 • o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz.U. z 9 lutego 2023 r. poz. 272),
 • o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 13 lutego 2023 r. poz. 285),
 • o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U. z 14 lutego 2023 r. poz. 292),
 • o rezerwach strategicznych (Dz.U. z 14 lutego 2023 r. poz. 294),
 • o rzecznikach patentowych (Dz.U. z 16 lutego 2023 r. poz. 303).

Ogłoszono też obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzeń:

 • Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. z 9 lutego 2023 r. poz. 273),
 • Rady Ministrów w sprawie określenia procedur oraz usług, w których dokument elektroniczny oraz certyfikat mogą być wykorzystywane do stwierdzania tożsamości obywatela Ukrainy (Dz.U. z 13 lutego 2023 r. poz. 283).