W Dz.U. z 3 lutego 2023 r. pod poz. 237 opublikowano Umowę z między RP a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie udziału w niektórych wyborach przez obywateli jednego Państwa zamieszkujących na terytorium drugiego Państwa, podpisana w Warszawie 29 maja 2020 r.

Strony umowy dotyczącej wyborów samorządowych w obydwu państwach, wzajemnie przyznały prawo do biernego i czynnego prawa wyborczego w wyborach samorządowych dla obywateli drugiego państwa na równorzędnych zasadach. Rządy obydwu państw wzajemnie poinformują się też o zmianach w prawie wyborczym wprowadzanych w danym państwie. Wszelkie spory związane z interpretacją, stosowaniem czy implementacją umowy strony rozstrzygną wyłącznie w drodze negocjacji.

Umowa weszła w życie 10 grudnia 2022 r. (oświadczenie rządowe opublikowane w Dz.U. z 3 lutego 2023 r. pod poz. 238).