W Dz.U. z 8 lutego 2023 r. pod poz. 258 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 31 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów.

Zmiany obejmą blok XII w ZUS DRA oraz blok III.F w ZUS RCA i dotyczą wykazywania danych do wyliczenia rocznej składki odrębnie dla każdej z form opodatkowania, dodania pola dotyczącego kwoty należnego podatku za rok, za który dokonywane jest rozliczenie roczne, oraz dodania pól odnoszących się do informacji o zmianie formy opodatkowania.

Rozporządzenie, w części dotyczącej zmienionych formularzy, wejdzie w życie 1 maja 2023 r.