W Dz.U. z 21 marca 2023 r. poz. 530 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 16 marca 2023 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Do 30 czerwca 2023 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych przedłużono termin do:

  1. złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym (CIT-8), który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r.,
  2. wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą zapłaconych zaliczek za okres od początku roku

– o którym mowa w art. 27 ust. 1 Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop).

Ponadto także do 30 czerwca 2023 r. przedłużono termin:

  • do złożenia deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego za rok podatkowy (CIT-8E), który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r. (art. 28r ust. 1 updop),
  • do wykonania przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych obowiązków, o których mowa w art. 7aa ust. 9 pkt 2 i 4 updop (chodzi o obowiązki podatnika wybierającego opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek), jeżeli pierwszy rok opodatkowania tych podatników ryczałtem od dochodów spółek rozpoczął się od 1 stycznia 2023 r. do 1 marca 2023 r.,
  • do złożenia informacji określonej w tym przepisie (CIT-8ST) według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. (art. 28 ust. 1 updop).

Rozporządzenie weszło w życie 22 marca 2023 r.