W Dz.U. z 18 kwietnia 2023 r. pod poz. 727 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 30 marca 2023 r. w sprawie ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT.

Rozporządzenie określa:

  • szczegółowy zakres danych zawartych w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 11g Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) — chodzi o elektroniczną ewidencję czynności wykonywanych przez członków grupy VAT,
  • sposób wykazywania danych w ewidencji przesyłanej zgodnie z art. 109 ust. 11h ustawy o VAT — chodzi o przesyłanie ewidencji do urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, za okresy miesięczne do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 lipca 2023 r.