Poradnik Instytucji Kultury 05/2023

Zatwierdzanie sprawozdania finansowego w stowarzyszeniu zwykłym

Stowarzyszenie zwykłe powołane przez trzy osoby i działające w obszarze kultury (od 2022 r.) wpisano do ewidencji stowarzyszeń prowadzonej przez starostę działa na podstawie regulaminu. Stowarzyszenie zwykłe ma przedstawiciela stowarzyszenia i dwóch członków. Źródłami finansowania są składki członkowskie, darowizny, granty i dotacje. Stowarzyszenie prowadzi pełną księgowość i ma obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe.
Kto zatwierdza sprawozdanie finansowe w stowarzyszeniu zwykłym w sytuacji, w której nie określono tego w regulaminie, oraz na podstawie jakiego dokumentu?

Trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu „Poetyckie Jaskółki”

Do 31 października br. trwa nabór zgłoszeń do VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko-Plastycznego „Poetyckie Jaskółki”. Organizatorem inicjatywy jest Fundacja „Zawsze Warto”.

Nagraj piosenkę ze śpiewnika NCK i weź udział w tegorocznej edycji konkursu Zaśpiewajmy.pl!

Do 16 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń do IV edycji konkursu Zaśpiewajmy.pl!, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury.

Tylko do 20 maja br. można zgłaszać szkoły do tegorocznej edycji konkursu NCK Do Hymnu!

Do 20 maja br. trwa nabór zgłoszeń do VI edycji ogólnopolskiego konkursu Do Hymnu! Inicjatywa adresowana jest do szkół podstawowych. Organizatorem wydarzenia jest Narodowe Centrum Kultury.

Tylko do 19 maja br. można ubiegać się o rezydencję literacką w Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów

Do 19 maja br. trwa nabór zgłoszeń do IV edycji programu „Goście Radziwiłłów” w Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów. Inicjatywa finansowana jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Trwa nabór wniosków do programów dotacyjnych NID

Jeszcze tylko do 16 maja br. trwa nabór zgłoszeń do dwóch programów dotacyjnych Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wspólnie dla dziedzictwa” oraz „Niematerialne — przekaż dalej”. Inicjatywy finansowane są ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Termin nabycia prawa do nagrody jubileuszowej

Pracownik domu kultury nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu wolnym od pracy — 8 czerwca 2023 r. (Boże Ciało).
W jakim terminie należy wobec tego wypłacić nagrodę jubileuszową — 7 czy 9 czerwca 2023 r.?

Stawki wynagrodzenia w regulaminie wynagradzania

W związku z powtarzającymi się zmianami wysokości płacy minimalnej — regulamin wynagradzania, a zwłaszcza załącznik stanowiący o kwotach płacy minimalnej i maksymalnej na danym stanowisku, często staje się nieaktualny.
Czy możliwe jest stosowanie w tabeli stanowisk pracy i maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę stawek zasadniczych w formie procentowej, np. młodszy bibliotekarz od 100% do 110% minimalnego wynagrodzenia za pracę, starszy bibliotekarz od 120% do 150% płacy minimalnej?

Termin wypłaty nagrody jubileuszowej

Pracownik instytucji kultury nabył 20 listopada 2018 r. prawo do nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy. Z niewiadomych powodów nagrodę tę wypłacono pracownikowi dopiero w styczniu 2019 r.
Czy, aby zachowany został termin 5 lat i zwolnienie z opłacania składek ZUS, nagrodę jubileuszową za 40 lat należy wypłacić 20 listopada 2023 r., czy w styczniu 2024 r.?

Czas pracy w podróży służbowej

Gminny ośrodek kultury (GOK) organizuje wycieczki dla dzieci i seniorów. Ostatnio zorganizowano dla dzieci następującą: wyjazd o 06:00 (podróż trwała 5 godzin), od 11:00 przez 7 godzin — wizyta w parku rozrywki, a od 18:00 do 23:00 (5 godzin) — droga powrotna. Godziny nocne w zakładzie pracy obowiązują od 23:00 do 07:00. Na ten dzień 8 pracowników opiekujących się 40 dziećmi ma zaplanowany czas pracy od 09:00 do 17:00.
Jak rozliczyć czas pracy na wycieczce?
W jaki sposób zrekompensować czas pracy, aby uniknąć płacenia dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych?

Okresy choroby w świadectwie pracy niepełnoetatowca

Pracownica zatrudniona jest w bibliotece na 1/5 etatu.
Jak wpisać do jej świadectwa pracy okres pobierania wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego? Czy należy podać wszystkie dni zwolnienia (tj. tak jak wystawiono na tzw. L4), czy tylko te pojedyncze dni, w które pracownica powinna świadczyć pracę?

Odprawa emerytalna w związku z przejściem pracownika na emeryturę

W czerwcu 2023 r. pracownikowi kończy się umowa na czas określony. Pracownik oświadczył, że nie podpisze już kolejnej umowy. W lipcu nabędzie prawa emerytalne.
Czy w dniu, w którym pracownik otrzyma emeryturę i zwróci się do zakładu pracy o wypłatę odprawy emerytalnej, instytucja ma mu ją wypłacić?