Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 16 marca 2023 r. poz. 501),
 • Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. z 16 marca 2023 r. poz. 503),
 • o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 17 marca 2023 r. poz. 509),
 • o cudzoziemcach (Dz.U. z 20 marca 2023 r. poz. 519),
 • o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 21 marca 2023 r. poz. 528),
 • Prawo probiercze (Dz.U. z 21 marca 2023 r. poz. 536),
 • o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 21 marca 2023 r. poz. 537),
 • o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz.U. z 23 marca 2023 r. poz. 544),
 • o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 27 marca 2023 r. poz. 571),
 • o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 28 marca 2023 r. poz. 581),
 • o komornikach sądowych (Dz.U. z 29 marca 2023 r. poz. 590),
 • o transporcie kolejowym (Dz.U. z 30 marca 2023 r. poz. 602),
 • o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 31 marca 2023 r. poz. 615),
 • o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 31 marca 2023 r. poz. 616),
 • o kierujących pojazdami (Dz.U. z 31 marca 2023 r. poz. 622),
 • Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 3 kwietnia 2023 r. poz. 633),
 • o dokonywaniu w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych (Dz.U. z 3 kwietnia 2023 r. poz. 634),
 • o drogach publicznych (Dz.U. z 5 kwietnia 2023 r. poz. 645),
 • o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 5 kwietnia 2023 r. poz. 646),
 • o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U. z 5 kwietnia 2023 r. poz. 647),
 • Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 6 kwietnia 2023 r. poz. 654),
 • o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 6 kwietnia 2023 r. poz. 656),
 • o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 6 kwietnia 2023 r. poz. 659),
 • o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 7 kwietnia 2023 r. poz. 667),
 • Prawo budowlane (Dz.U. z 12 kwietnia 2023 r. poz. 682),
 • o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 12 kwietnia 2023 r. poz. 685),
 • o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 13 kwietnia 2023 r. poz. 702),
 • o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. z 14 kwietnia 2023 r. poz. 710),
 • o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 14 kwietnia 2023 r. poz. 711),
 • o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 18 kwietnia 2023 r. poz. 725).

Ogłoszono też obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzeń:

 • Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 30 marca 2023 r. poz. 607),
 • Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 18 kwietnia 2023 r. poz. 728).