W Dz.U. z 20 marca 2023 r. pod poz. 522 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 17 lutego 2023 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej.

Rozporządzenie określa stanowiący załącznik do niego wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej, na formularzu KON-W(7).

Rozporządzenie obowiązuje od 4 kwietnia 2023 r.