W Dz.U. z 23 marca 2023 r. pod poz. 553 opublikowano Ustawę z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany wprowadzono przede wszystkim do Ustawy z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, rozszerzając zakres regulacji m.in. o zasady i sposób konsultowania ze społecznością lokalną lokalizowania elektrowni wiatrowych, a także o zasady: partycypacji mieszkańców gminy w korzyściach wynikających z lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz bezpiecznej eksploatacji elementów technicznych elektrowni wiatrowych.

Nowelizacja obowiązuje od 23 kwietnia 2023 r.