W Dz.U. z 28 kwietnia 2023 r. pod poz. 814 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 kwietnia 2023 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia.

Z rozporządzenia wynika, że odznaka jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem i można ją nadawać obywatelom polskim, cudzoziemcom oraz krajowym i zagranicznym osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej za szczególne zasługi w zakresie:

  • umacniania polskiej tożsamości narodowej oraz wiedzy o Polsce wśród Polonii i Polaków za granicą,
  • rozwijania nauczania języka polskiego i w języku polskim dzieci i młodzieży polonijnej,
  • wspierania środowisk polonijnych w działaniach na rzecz szerzenia wiedzy oraz dobrego imienia Polski w kraju zamieszkania,
  • aktywizacji środowisk polonijnych na rzecz budowania propolskiego lobby za granicą,
  • aktywizacji środowisk polonijnych na rzecz ochrony oraz popularyzacji polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą,
  • umacniania więzi społeczności polonijnej i polskiej z Ojczyzną.

Odznakę Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą nadaje Prezes Rady Ministrów z własnej inicjatywy lub na wniosek:

  • Pełnomocnika Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą,
  • posła lub senatora,
  • ministra lub kierownika urzędu centralnego,
  • kierownika placówki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozporządzenie obowiązuje od 29 kwietnia 2023 r.