W Dz.U. z 9 maja 2023 r. pod poz. 877 opublikowano Ustawę z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja wprowadza zmiany m.in. do Ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Na uwagę zasługują nowe przepisy, które stanowią m.in., że przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w których są oferowane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (załącznik nr 6 do ustawy) będące opakowaniami lub napoje, lub żywność pakowane przez tego przedsiębiorcę w te produkty, ma obowiązek pobierać opłaty od użytkownika końcowego nabywającego te produkty lub napoje, lub żywność w tych produktach.

Trzeba uznać, że jeżeli instytucja kultury prowadzi opisaną tu sprzedaż, to ciążą też na niej obowiązki przypisane przedsiębiorcom.

Przedsiębiorca taki będzie też musiał zapewnić dostępność opakowań alternatywnych, czyli wytworzonych z materiałów innych niż tworzywa sztuczne, w tym innych niż tworzywa sztuczne ulegające biodegradacji, lub dostępności opakowań wielokrotnego użytku.

Przepis ten wejdzie w życie 1 lipca 2024 r.

Obowiązek pobrania opłaty dotyczy też przedsiębiorcy pakującego i oferującego — za pomocą urządzenia vendingowego, w tym umieszczonego także w miejscach innych niż jednostki handlu detalicznego, jednostki handlu hurtowego lub jednostki gastronomiczne — napoje lub żywność w produktach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy będących opakowaniami.

Ustawa, w większości przepisów, obowiązuje od 24 maja 2023 r.