W Dz.U. z 29 czerwca 2023 r. pod poz. 1234 opublikowano Ustawę z 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel.

Ustawa określa:

 1. zakres usług udostępnianych w aplikacji mObywatel, w tym funkcjonowanie:
  • dokumentu mObywatel,
  • profilu mObywatel,
  • certyfikatów użytkownika aplikacji mObywatel,
  • podpisu elektronicznego weryfikowanego przy użyciu certyfikatu użytkownika aplikacji mObywatel;
 2. warunki i sposób pobierania przez użytkownika aplikacji mObywatel, przy użyciu tej aplikacji, danych dotyczących tego użytkownika, pochodzących z rejestrów publicznych, rejestrów niepublicznych lub systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych lub podmiotów niepublicznych;
 3. sposób potwierdzania oraz weryfikowania autentyczności, ważności, integralności lub pochodzenia dokumentów mobilnych;
 4. warunki opracowywania, udostępniania i świadczenia usług w aplikacji mObywatel;
 5. zadania ministra właściwego do spraw informatyzacji w zakresie funkcjonowania i korzystania z aplikacji mObywatel oraz systemu mObywatel.

Ustawa obowiązuje od 14 lipca 2023 r.