Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 12 czerwca 2023 r. poz. 1087),
 • o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 12 czerwca 2023 r. poz. 1090),
 • o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 12 czerwca 2023 r. poz. 1093),
 • o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 12 czerwca 2023 r. poz. 1094),
 • o kuratorach sądowych (Dz.U. z 13 czerwca 2023 r. poz. 1095),
 • o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 13 czerwca 2023 r. poz. 1100),
 • o systemie instytucji rozwoju (Dz.U. z 14 czerwca 2023 r. poz. 1103),
 • o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 15 czerwca 2023 r. poz. 1109),
 • o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. z 15 czerwca 2023 r. poz. 1110),
 • o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 16 czerwca 2023 r. poz. 1124),
 • o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 20 czerwca 2023 r. poz. 1144),
 • bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. z 21 czerwca 2023 r. poz. 1154),
 • Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 22 czerwca 2023 r. poz. 1170),
 • Prawo atomowe (Dz.U. z 22 czerwca 2023 r. poz. 1173),
 • o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. z 22 czerwca 2023 r. poz. 1179),
 • o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. z 26 czerwca 2023 r. poz. 1197),
 • o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 27 czerwca 2023 r. poz. 1206),
 • o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. z 27 czerwca 2023 r. poz. 1212),
 • o partiach politycznych (Dz.U. z 27 czerwca 2023 r. poz. 1215),
 • o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 29 czerwca 2023 r. poz. 1230),
 • o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 30 czerwca 2023 r. poz. 1251),
 • o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 3 lipca 2023 r. poz. 1259),
 • o finansach publicznych (Dz.U. z 4 lipca 2023 r. poz. 1270),
 • o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 5 lipca 2023 r. poz. 1278),
 • o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 6 lipca 2023 r. poz. 1284),
 • o ekonomii społecznej (Dz.U. z 6 lipca 2023 r. poz. 1287),
 • o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz.U. z 7 lipca 2023 r. poz. 1296),
 • o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 7 lipca 2023 r. poz. 1300),
 • o dokumentach paszportowych (Dz.U. z 7 lipca 2023 r. poz. 1302),
 • o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 7 lipca 2023 r. poz. 1304),
 • o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. z 10 lipca 2023 r. poz. 1308),
 • Kodeks morski (Dz.U. z 10 lipca 2023 r. poz. 1309),
 • o referendum lokalnym (Dz.U. z 11 lipca 2023 r. poz. 1317),
 • o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 11 lipca 2023 r. poz. 1325),
 • o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 12 lipca 2023 r. poz. 1327).