W Dz.U. z 22 czerwca 2023 r. pod poz. 1178 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 21 czerwca 2023 r. w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego.

Rozporządzenie określa:

  • szczegółowy zakres danych przekazywanych we wniosku o udostępnienie konta jednostki organizacyjnej innej niż organy władzy publicznej, urzędy obsługujące te organy lub kancelarie;
  • sposób i tryb składania wniosku o udostępnienie konta jednostki organizacyjnej oraz organ właściwy do rozpatrzenia tego wniosku;
  • warunki korzystania z e-Urzędu Skarbowego, w tym sposób uwierzytelniania użytkowników konta w e-Urzędzie Skarbowym;
  • zakres korzystania z e-Urzędu Skarbowego, w tym rodzaje kont organów władzy publicznej, urzędów obsługujących te organy lub kancelarii, i uprawnienia użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym;
  • rodzaje spraw, które są załatwiane w e-Urzędzie Skarbowym.

Rozporządzenie obowiązuje od 22 czerwca 2023 r.