W Dz.U. z 15 czerwca 2023 r. pod poz. 1114 opublikowano Ustawę z 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe.

Ustawa określa zasady:

 • gromadzenia oszczędności na cele mieszkaniowe na rachunku oszczędnościowym pod nazwą „Konto Mieszkaniowe” oraz rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej pod nazwą „Lokata Mieszkaniowa”;
 • nabywania uprawnienia do premii mieszkaniowej w związku z gromadzeniem oszczędności na koncie i lokacie oraz naliczania i wypłaty tej premii;
 • zawierania z BGK umowy uprawniającej do prowadzenia konta i lokaty.

Konto i lokata mogą być prowadzone na rzecz osoby fizycznej:

 1. która nie posiada ani nie posiadała prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego;
 2. której nie przysługuje ani nie przysługiwało spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego;
 3. na rzecz której:
  • nie jest prowadzone inne konto ani nie jest prowadzona inna lokata,
  • nie było prowadzone inne konto ani nie była prowadzona inna lokata, chyba że ich prowadzenie zakończono przed ukończeniem przez tę osobę 18 lat i nie została wypłacona premia mieszkaniowa;
 4. która ukończyła 13 lat i w dniu zawarcia umowy prowadzenia konta nie ukończyła 45 lat.

Ustawa obowiązuje w większości od 1 lipca 2023 r.