W Dz.U. z 30 czerwca 2023 r. pod poz. 1249 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 czerwca 2023 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej.

Wzór ten określony jest w załączniku do rozporządzenia, które obowiązuje od 1 lipca 2023 r.