W Dz.U. z 29 czerwca 2023 r. pod poz. 1238 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 26 czerwca 2023 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

Wzór wniosku określono w załączniku do rozporządzenia, które obowiązuje od 1 lipca 2023 r.