W Dz.U. z 29 czerwca 2023 r. pod poz. 1240 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac.

Wykaz tych prac określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Ponadto zezwolono na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat przy niektórych rodzajach prac wzbronionych młodocianym, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, jeżeli jest to niezbędne do odbycia przygotowania zawodowego.

Zatrudnienie młodocianych przy takich pracach nie może mieć charakteru pracy stałej, lecz ma ograniczać się do zaznajamiania młodocianych z czynnościami niezbędnymi do odbycia przygotowania zawodowego.

Rozporządzenie wejdzie w życie 30 września 2023 r.