W Dz.U. z 13 czerwca 2023 r. pod poz. 1102 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (dalej: rozporządzenie zmieniające).

Zmiany wprowadzono do Rozporządzenia Rady Ministrów z 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1960), dalej: rozporządzenie. Zmieniono treść załącznika określającego kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategoriach zaszeregowania i wykaz stanowisk, minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego ustalony w kategoriach zaszeregowania oraz minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Z rozporządzenia zmieniającego wynika też, że pracownik samorządowy:

  • który nie spełnia minimalnych wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia, umiejętności zawodowych lub stażu pracy, przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego na dzień 1 lipca 2023 r., może być nadal zatrudniony na tym stanowisku;
  • zatrudniony na dzień 1 lipca 2023 r. na stanowisku nieprzewidzianym w rozporządzeniu może być nadal zatrudniony, z tymże na innym stanowisku określonym w rozporządzeniu w brzmieniu nadanym rozporządzeniem zmieniającym.

Wynagrodzenie pracownika samorządowego ustalone na podstawie przepisów rozporządzenia w nowym brzmieniu nie może być niższe od wynagrodzenia ustalonego temu pracownikowi przed 1 lipca 2023 r.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 lipca 2023 r. i nie ma zastosowania do pracowników instytucji kultury, ponieważ zgodnie z art. 2 Ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych nie są oni pracownikami samorządowymi.