W Dz.U. z 14 sierpnia 2023 r. pod poz. 1606 opublikowano Ustawę z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy — Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany wprowadzono w kilku ustawach, m.in. w Ustawie z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, w której dodano rozdziały określające:

  • obowiązki pracodawców i innych organizatorów w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi oraz osób zatrudnianych i dopuszczanych do takiej działalności;
  • ocenę prawdopodobieństwa ponownego popełnienia przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego;
  • standardy ochrony małoletnich;
  • analizę zdarzeń, na skutek których małoletni poniósł śmierć lub doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (wchodzi z życie 29 sierpnia 2023 r.);
  • pozostałe szczególne środki ochrony małoletnich przed krzywdzeniem oraz podmioty wskazane do ich realizacji (weszło w życie 29 sierpnia 2023 r.);
  • kontrolę obowiązków, którą sprawują: wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta i marszałek województwa.

Zgodnie z obowiązującym od 29 sierpnia 2023 r. art. 9 nowelizacji tworzy się:

  • Zespół do spraw analizy zdarzeń, na skutek których małoletni poniósł śmierć lub doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu;
  • Zespół do spraw Ochrony Małoletnich.

Ustawa nowelizująca, poza przepisami wchodzącymi w życie 29 sierpnia 2023 r., wejdzie w życie 15 lutego 2024 r.