W Dz.U. z 11 września 2023 r. pod poz. 1843 opublikowano Ustawę z 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym.

Ustawa określa:

  • zasady gromadzenia oszczędności na kontach ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (dalej: OIPE),
  • warunki dokonywania:
    • ­wpłat na subkonta OIPE,
    • ­wypłat,
    • ­wypłat transferowych oraz
    • ­zwrotu.

Na koncie OIPE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden oszczędzający, który ma prawo do zwolnienia podatkowego na zasadach i w trybie określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli gromadzi oszczędności tylko na jednym subkoncie OIPE. Prawo do wpłat na subkonto OIPE przysługuje osobie fizycznej, która ukończyła 15 lat. Natomiast umowę o prowadzenie OIPE zawiera się w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub w postaci papierowej. Osoba fizyczna, która nabyła uprawnienia emerytalne i ma ukończony 55. rok życia, nie może zawrzeć umowy o prowadzenie OIPE.

Ustawa obowiązuje od 26 września 2023 r.