W Dz.U. z 13 września 2023 r. pod poz. 1860 opublikowano Ustawę z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego, ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy — Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja).

Zmiany wprowadzono m.in. do Ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, do której dodano m.in. art. 23a, zgodnie z którym od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w sprawach o prawa majątkowe pobiera się opłatę stałą w kwocie:

  • 120 zł — gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 000 zł,
  • 300 zł — gdy wartość przedmiotu sporu przekracza 20 000 zł.

Ponadto wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych podlega rozpoznaniu w ciągu 7 dni od dnia złożenia albo uzupełnienia jego braków formalnych (art. 102 ust. 5 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Nowelizacja obowiązuje od 28 września 2023 r.