W Dz.U. z 22 sierpnia 2023 r. pod poz. 1665 opublikowano Rozporządzenie MRiPS z 9 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zmiany wprowadzono do Rozporządzenia MPiPS z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dalej: rozporządzenie składkowe). Zmieniono § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia składkowego, który w nowym brzmieniu stanowi, że do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie wlicza się wartości finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu oraz wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów i kart przedpłaconych uprawniających do nabycia wyłącznie posiłków w placówkach gastronomicznych lub handlowych — do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 450 zł. Przed zmianą wyłączenie to dotyczyło wartości finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu — do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 300 zł.

Z podstawy wymiaru składek wyłączono też dodatek za warunki pracy z tytułu wykonywania pracy za granicą (dodatek walutowy), przysługujący nauczycielom zatrudnionym w publicznych szkołach i szkołach polskich (poprzednio: szkolnych punktach konsultacyjnych) przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP — określony w odrębnych przepisach wydanych przez Ministra Edukacji i Nauki (§ 2 ust. 1 pkt 16a rozporządzenia składkowego).

Uchylono też dwa wyłączenia z podstawy wymiaru składek określone w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32, a w konsekwencji uchylono § 2 ust. 2–4 rozporządzenia składkowego, czyli dotyczące określonych w tych przepisach kosztów opłacenia przez pracodawcę składek z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia na życie na rzecz pracowników albo kosztów poniesionych przez pracodawcę na nabycie na rzecz pracowników jednostek uczestnictwa funduszy.

Zgodnie z nowym brzmieniem § 4 rozporządzenia składkowego, stanowiące podstawę wymiaru składek przychody pracownika osiągane w walutach obcych wypłacane przez:

  • płatnika składek przelicza się na złote w sposób przyjęty w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • pozostałe podmioty przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP w dniu wypłaty, a jeżeli nie jest to dzień roboczy, to w następnym dniu, który jest dniem roboczym, a w przypadku gdy w tym dniu nie ogłoszono takiego kursu — według ostatniego kursu ogłoszonego przed tym dniem.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 września 2023 r.