W Dz.U. z 8 września 2023 r. pod poz. 1831 opublikowano Ustawę z 17 sierpnia 2023 r. o szczególnej opiece geriatrycznej.

Ustawa określa cele, organizację i zasady funkcjonowania szczególnych form geriatrycznej opieki zdrowotnej nad osobami, które ukończyły 75. rok życia.

Szczególną opiekę geriatryczną sprawuje się w:

  • szpitalnych oddziałach geriatrycznych wskazanych w wojewódzkim planie działania szczególnej opieki geriatrycznej,
  • centrach zdrowia 75+,
  • podstawowej opiece zdrowotnej.

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r.