W Dz.U. z 29 sierpnia 2023 r. pod poz. 1723 opublikowano Ustawę z 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (dalej: nowelizacja).

Zgodnie z art. 36 nowelizacji zmianę wprowadzono do Ustawy z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Chodzi tu o art. 6 i art. 14a tej ustawy, które dotyczą nowych przepisów art. 34a i art. 34b Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określających zasady prowadzenia przez Ministra Finansów rejestru umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych (chodzi o umowy powyżej 500 zł).

Zgodnie z nowelizacją przepisy dotyczące tego rejestru wejdą w życie 1 stycznia 2026 r.