Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 19 września 2023 r. poz. 1923),
 • przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 20 września 2023 r. poz. 1939),
 • usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 21 września 2023 r. poz. 1944),
 • zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 21 września 2023 r. poz. 1948),
 • księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 25 września 2023 r. poz. 1984),
 • obywatelstwie polskim (Dz.U. z 25 września 2023 r. poz. 1989),
 • pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 25 września 2023 r. poz. 1993),
 • świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. z 25 września 2023 r. poz. 1999),
 • wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz.U. z 26 września 2023 r. poz. 2009),
 • sporcie (Dz.U. z 28 września 2023 r. poz. 2048),
 • orderach i odznaczeniach (Dz.U. z 28 września 2023 r. poz. 2053),
 • systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (Dz.U. z 2 października 2023 r. poz. 2099),
 • opłacie skarbowej (Dz.U. z 3 października 2023 r. poz. 2111),
 • wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 6 października 2023 r. poz. 2151),
 • udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 9 października 2023 r. poz. 2160),
 • rencie socjalnej (Dz.U. z 12 października 2023 r. poz. 2194),
 • zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz.U. z 13 października 2023 r. poz. 2207)
 • ustawy Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 3 października 2023 r. poz. 2119).

Ogłoszono też obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzeń:

 • MPiPS oraz MKiDN w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych (Dz.U. z 18 września 2023 r. poz. 1902);
 • MRiPS w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 27 września 2023 r. poz. 2032);
 • Ministra Finansów w sprawie rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu Skarbowego (Dz.U. z 28 września 2023 r. poz. 2042);
 • MPiPS w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 12 października 2023 r. poz. 2190).