W Dz.U. z 5 października 2023 r. pod poz. 2135 opublikowano Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2023 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2024 r.

Z rozporządzenia wynika, że w 2024 r. kwota bazowa stanowiąca podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej wynosi 5863 zł.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r.