W Dz.U. z 29 września 2023 r. pod poz. 2077 opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27 września 2023 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.

Rozporządzenie określa:

  • wykaz chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień ochronnych;
  • osoby lub grupy osób obowiązane do poddawania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym przeciw chorobom zakaźnym, wiek i inne okoliczności stanowiące przesłankę powstania obowiązku szczepień ochronnych;
  • schemat szczepienia przeciw chorobie zakaźnej obejmujący liczbę dawek i terminy ich podania wymagane dla danego szczepienia uwzględniające wiek osoby objętej obowiązkiem szczepienia;
  • kwalifikacje osób przeprowadzających szczepienia ochronne;
  • sposób przeprowadzania szczepień ochronnych;
  • tryb przeprowadzania konsultacji specjalistycznej dla osób, w przypadku których lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego;
  • wzory: zaświadczenia o przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym, książeczki szczepień, a także karty uodpornienia;
  • sposób prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczącej obowiązkowych szczepień ochronnych i jej obiegu;
  • wzory sprawozdań z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych oraz tryb i terminy ich przekazywania;
  • papierową lub elektroniczną formę raportu o przypadkach niewykonania obowiązkowych szczepień ochronnych.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 października 2023 r.