W Dz.U. z 22 września 2013 r. pod poz. 1963 opublikowano Ustawę z 13 lipca 2023 r. o rewitalizacji rzeki Odry.

Ustawa określa:

  • szczegółowe zasady i warunki przygotowania inwestycji mających na celu poprawę: warunków środowiskowych rzeki Odry w zakresie ilości i jakości wody w tej rzece, a także środowiska wodnego oraz zwiększenie możliwości retencjonowania wody na obszarze zlewni tej rzeki, a także funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na obszarze mogącym mieć wpływ na środowisko wodne w dorzeczu rzeki Odry;
  • działania analityczno-planistyczne na wybranych ciekach wodnych stanowiących dopływy rzeki Odry, przewidzianych do wykonania w celu identyfikacji potrzeb podejmowania dalszych działań niezbędnych do poprawy warunków środowiskowych rzeki Odry;
  • zasady wsparcia finansowego przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodnej;
  • działania mające na celu ustalenie zakresu oddziaływania antropogenicznego na rzekę Odrę;
  • zasady realizacji działań mających na celu odbudowę ichtiofauny w rzece Odrze.

Ustawa w większości przepisów obowiązuje od 7 października 2023 r.