W Dz.U. z 23 października 2023 r. pod poz. 2283 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 14 października 2023 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rozporządzenie wydano na podstawie art. 34 ust. 9 Ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej: ustawa o rehabilitacji i zatrudnianiu niepełnosprawnych) i wynika z niego m.in., że kontrola może być przeprowadzana w sposób:

  • kompleksowy — obejmujący całokształt działań kontrolowanego w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie o rehabilitacji i zatrudnianiu niepełnosprawnych,
  • problemowy — obejmujący sprawdzenie realizacji wybranego zadania lub grupy zadań realizowanych przez kontrolowanego,
  • sprawdzający — obejmujący stwierdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych,
  • doraźny — obejmujący badanie prawidłowości działania kontrolowanego w zakresie określonego zagadnienia wynikającego ze skargi, wniosku lub informacji pochodzących ze środków komunikacji społecznej,
  • okresowy — obejmujący badanie spełniania przez zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej warunków i obowiązków wynikających z art. 28 i art. 29 ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu niepełnosprawnych.

Rozporządzenie obowiązuje od 24 października 2023 r.