W Dz.U. z 24 października 2023 r. pod poz. 2291 opublikowano Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 października 2023 r. (sygn. akt SK 23/19).

Przedmiotem skargi konstytucyjnej w tym przypadku były dotyczące opodatkowania wyodrębnionych garaży znajdujących się w budynkach wielolokalowych przepisy Ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: ustawa o podatkach i opłatach lokalnych). Ich brzmienie prowadzi, zdaniem skarżących, do nierównego i niesprawiedliwego nałożenia na właścicieli garaży stanowiących przedmiot odrębnej własności, podatku ustalonego według ponad dziesięciokrotnie wyższej stawki niż stosowana wobec właścicieli garaży niestanowiących odrębnego przedmiotu własności.

Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjne zaskarżone przepisy w zakresie, w jakim umożliwiają, dla celów podatku od nieruchomości, uznanie wyodrębnionego garażu znajdującego się w budynku mieszkalnym za część budynku o odmiennym niż mieszkalny charakterze.

Tym samym TK umożliwił zastosowanie niższej stawki podatku od nieruchomości w odniesieniu do wyodrębnionych garaży w budynkach wielolokalowych.

Przepisy, których niekonstytucyjność TK stwierdził tym wyrokiem, przestaną obowiązywać od 1 stycznia 2025 r.