W Dz.U. z 14 listopada 2023 r. pod poz. 2476 opodatkowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 13 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu Skarbowego.

Zmiany wprowadzono do Rozporządzenia Ministra Finansów z 7 lipca 2022 r. w sprawie rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu Skarbowego (dalej: rozporządzenie). Zgodnie z § 2 rozporządzenia nie opatruje się podpisem ani pieczęcią pism składanych przez uwierzytelnionego użytkownika konta osoby fizycznej i konta jednostki organizacyjnej innej niż określona w art. 35b ust. 2 pkt 3 Ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (czyli organów władzy publicznej, urzędów obsługujących te organy lub kancelarii), tj. m.in.:

  • pisma ogólnego, którego wzór udostępniono na tych kontach;
  • deklaracji, zeznań, oświadczeń, zgłoszeń, zawiadomień, informacji i wniosków innych niż wymienione w § 2 pkt 1–13 rozporządzenia, których wzory udostępniono na tych kontach.

Przy czym z wykazu pism wymienionych w § 2 pkt 1–14 rozporządzenia wykreślono:

  • zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3);
  • zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3 pkt 2 Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (chodzi o zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż z tzw. Białej Listy podatników VAT).

Podpisem takim (pieczęcią) nie opatruje się też pism w sprawie wiążącej informacji stawkowej określonej w art. 42a Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, których wzory zostały udostępnione na tych kontach, ale przepis w tej części wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r.

Nowelizacja obowiązuje od 15 listopada 2023 r.