W Dz.U. z 14 listopada 2023 r. pod poz. 2470 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 10 listopada 2023 r. w sprawie połączenia Archiwum Państwowego w Gdańsku i Archiwum Państwowego w Malborku.

Z rozporządzenia wynika m.in., że z dniem 1 marca 2024 r. tworzy się Archiwum Państwowe w Gdańsku (dalej: Archiwum), w wyniku połączenia Archiwum Państwowego w Gdańsku i Archiwum Państwowego w Malborku. Siedzibą Archiwum jest Gdańsk.

Rozporządzenie obowiązuje od 29 listopada 2023 r.