W Dz.U. z 15 listopada 2023 r. pod poz. 2485 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 listopada 2023 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania wniosków stosowanych przy zastrzeganiu albo cofaniu zastrzeżenia numeru PESEL.

Rozporządzenie określa wzory wniosków o:

  • zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL składanego w organie gminy — załącznik nr 1;
  • zastrzeżenie numeru PESEL składanego w banku krajowym, SKOK lub w placówce operatora wyznaczonego — załącznik nr 2;
  • udostępnianie danych z rejestru zastrzeżeń numerów PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji — załącznik nr 3.

Wnioski wymienione w dwóch pierwszych punktach wypełnia się w języku polskim, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, kolorem czarnym lub niebieskim, drukowanymi literami. Natomiast wniosek nr 1 może być sporządzony na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez wnioskodawcę i wydrukowany przez pracownika organu gminy z systemu teleinformatycznego w obecności wnioskodawcy.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem określonym w komunikacie Ministra Cyfryzacji z 31 października 2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisów dotyczących prowadzenia rejestru zastrzeżeń numerów Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności oraz niektórych usług z tym związanych, czyli 17 listopada 2023 r.