W Dz.U. z 2 listopada 2023 r. pod poz. 2367 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Zmiany wprowadzono do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (dalej: rozporządzenie). Z nowelizacji wynika m.in., że przepisów rozporządzenia nie stosuje się do systemów przenośnych nieprzeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Ponadto pracodawca nie będzie musiał przeszkalać pracowników w zakresie BHP.

Pracodawca będzie natomiast musiał zapewnić pracownikowi na zasadach określonych w § 8 ust. 2 rozporządzenia okulary korygujące wzrok, ale też i szkła kontaktowe.

Nowelizacja zmienia też załącznik do rozporządzenia, który określa minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, które powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe.

Zmiany dotyczą także uproszczenia brzmienia przepisów dotyczących:

  • ergonomicznego ustawienia monitora,
  • klawiatury,
  • konstrukcji stołu do pracy,
  • regulacji krzesła do pracy.

Pracodawcy mają 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji, czyli do 17 maja 2024 r., na dostosowanie stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe do nowych wymogów.

Nowelizacja obowiązuje od 17 listopada 2023 r.