W Dz. Urz. Monitor Polski z 22 grudnia 2023 r. pod poz. 1456 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z 19 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów lub odliczanej od dochodu, w roku 2024.

Na podstawie art. 30c ust. 2c Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) ogłoszono, że wysokość kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej w roku podatkowym, zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 58 updof lub odliczanej od dochodu na podstawie art. 30c ust. 2 pkt 2 updof, w 2024 r. nie może przekroczyć 11 600 zł. Kwota ta w 2023 r. wynosiła 10 200 zł.