W Dz.U. z 9 grudnia 2023 r. pod poz. 2670 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 9 grudnia 2023 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług.

Rozporządzenie określa towary i usługi, dla których obniża się stawkę VAT do wysokości 0% i 8%, a także warunki stosowania obniżonych stawek.

Z rozporządzenia wynika, że stawkę 0% stosuje się m.in. do dostawy towarów w składzie celnym, wprowadzonych do składu celnego z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, a także towarów objętych procedurą składowania celnego.

Stawkę VAT 0% stosuje się także m.in. do określonych w rozporządzeniu:

  • świadczenia i importu usług, których nabycie jest finansowane w części ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej i w części z innych środków finansowych;
  • usług transportu towarów, jeżeli transport ten wykonywany jest w całości na terytorium kraju i stanowi część usługi transportu międzynarodowego;
  • wewnątrzwspólnotowych usług transportu towarów, jeżeli transport ten stanowi część usługi transportu międzynarodowego;
  • usług transportu towarów świadczonych na rzecz podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy będącego usługobiorcą tych usług, posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego są świadczone te usługi na zasadach określonych w § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia;
  • usług transportu towarów przewożonych przez osoby podróżujące, takich jak bagaż lub pojazdy samochodowe, jeżeli transport tych osób jest opodatkowany podatkiem według stawki w wysokości 0%;
  • usług świadczonych osobom w środkach transportu morskiego, lotniczego i kolejowego, jeżeli transport tych osób jest opodatkowany podatkiem według stawki w wysokości 0%;
  • usług świadczonych na obszarze polskich portów morskich, polegających na obsłudze pasażerów w tych portach;
  • usług świadczonych przez pośredników działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, jeżeli pośredniczą oni w transakcjach dokonywanych poza terytorium UE;
  • dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz instytucji unijnych oraz organizacji międzynarodowych określonych w § 6 rozporządzenia;
  • dostawy towarów, której przedmiotem są produkty lecznicze, których zakup jest finansowany ze środków pochodzących z rozpoczętych przed 17 maja 2022 r. zbiórek publicznych organizowanych przez organizacje pożytku publicznego (§ 9 rozporządzenia).

Stawką VAT 8% objęto zaś towary wymienione w załączniku do rozporządzenia, czyli m.in. maszyny i urządzenia do pisania i zapisywania przeznaczone dla osób niewidomych i ociemniałych.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r.