W Dz.U. z 18 grudnia 2023 r. pod poz. 2699 opublikowano Ustawę z 12 grudnia 2023 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych.

W art. 155 ust. 1–9 Ustawy z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (dalej: ustawa o doręczeniach elektronicznych) wymieniono podmioty publiczne zobowiązane do stosowania e-Doręczeń, a wśród nich także państwowe i samorządowe instytucje kultury.

Natomiast w art. 155 ust. 11 ustawy o doręczeniach elektronicznych określono graniczny termin, do którego minister informatyzacji (obecnie Minister Cyfryzacji) powinien wydać komunikat określający datę wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym.

Przed zmianą termin wydania takiego komunikatu nie mógł być późniejszy niż 1 stycznia 2024 r. Obecnie termin określony w komunikacie wydanym przez Ministra Cyfryzacji nie może być wcześniejszy niż 30 marca 2024 r. i późniejszy niż 1 stycznia 2025 r.