W Dz.U. z 23 listopada 2023 r. pod poz. 2540 opublikowano Komunikat Ministra Cyfryzacji z 22 listopada 2023 r. zmieniający komunikat w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu trans granicznym.

Zmiana dotyczy Komunikatu Ministra Cyfryzacji z 29 maja 2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu trans granicznym.

Z komunikatu z 29 maja 2023 r. wynikało, że część podmiotów, w tym instytucje kultury, mają obowiązek wdrożyć rozwiązania techniczne niezbędne do stosowania e-doręczeń do 10 grudnia 2023 r. W komunikacie z 23 listopada br. obowiązek ten przesunięto do 30 grudnia 2023 r.