W Dz.U. z 18 stycznia 2024 r. pod poz. 59 opublikowano Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 16 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Zmianę wprowadzono w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z 9 lutego 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, w którym zmieniono wzór wniosku stanowiący załącznik do tego rozporządzenia. Rozporządzenie obowiązuje od 19 stycznia 2024 r.

Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych.

Dodatek osłonowy przysługuje:

  • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 Ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (dalej: ustawa o świadczeniach rodzinnych) nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość takiego dochodu w nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;
  • osobie, o której mowa wyżej, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych na osobę przekracza kwotę tego limitu w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego wynoszą:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80 — 286 zł przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • gospodarstwo 2–3 osobowe otrzyma 343,20 — 429 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4–5 osobowe otrzyma 486,20 — 607,75 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł — 822,25 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Kwota dofinansowania zależy od źródła ogrzewania.

Aby otrzymać dodatek osłonowy, należy złożyć wniosek do 30 kwietnia 2024 r. do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Wypłata dodatków nastąpi jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Jak podkreśla Ministerstwo Klimatu na swojej stronie internetowej, obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.