W Dz.U. z 21 lutego 2024 r. pod poz. 232 opublikowano Ustawę z 9 lutego 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: nowelizacja).

Nowelizacja przedłuża okres legalnego pobytu na terytorium Polski przez obywateli Ukrainy przebywających tu w związku z działaniami zbrojnymi na terytorium Ukrainy z 4 marca do 30 czerwca 2024 r.

Zmiany dotyczą Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop), w której dodano m.in. art. 38wc updop. Zgodnie z nim, kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn przekazanych od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy:

  1. organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących na terytorium Ukrainy,
  2. jednostkom samorządu terytorialnego,
  3. wojewodom,
  4. Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,
  5. podmiotom wykonującym na terytorium Polski lub na terytorium Ukrainy działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego

– o ile koszty wytworzenia lub cena nabycia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.

Ponadto, kosztem uzyskania przychodów są koszty poniesione z tytułu nieodpłatnego świadczenia, którego celem jest przeciwdziałanie skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy, realizowanego od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. na rzecz wymienionych podmiotów, o ile nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.

Jednak do przychodów nie zalicza się wartości samych wymienionych wyżej darowizn i nieodpłatnych świadczeń (art. 38xb updop).

Opisane wyżej przepisy stosuje się do przychodów lub dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2024 r.

Analogiczne przepisy wprowadzono też dla osób fizycznych, dodając przepisy art. 52zo–52zr, art. 52zp, art. 52zq i art. 52zr do Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nowelizacja obowiązuje od 22 lutego 2024 r.